Filament Logo

Disse betingelsene gjelder fra 1. januar 2022.
Betingelsene gjelder med mindre annet er avtalt.

1.
Filament AS tar forbehold om endringer i pris dersom arbeidsmengden kunden har estimert ikke samsvarer med faktisk utført arbeidsmengde.

2.
Dersom kunden forventer at Filament AS utfører større utlegg på vegne av kunden, vil Filament AS
kreve forskuddsbetaling tilsvarende utleggets størrelse.

3.
Ved fakturering forbeholder Filament AS seg retten til å gjøre en kredittvurdering av kunden.

4.
Oppdrag faktureres månedlig eller ved oppdragets slutt. Dersom kredittvurderingen av kunden ikke viser seg å være tilfredsstillende, vil Filament AS kreve forskuddsbetaling. Beløpet skal være mottatt hos Filament AS i sin helhet før prosjektets oppstart.

5.
Muntlig og skriftlig bekreftelse av tilbud er bindende.
Ved brudd på avtale/kansellering av oppdrag kan Filament AS fakturere inntil 20% av avtalt totalsum.
Ved brudd på avtale/kansellering senere enn 6 uker før prosjektets start, faktureres 50% av avtalt sum.
Ved brudd på avtale/kansellering senere enn 14 dager før prosjektets start, faktureres 100% av avtalt sum.
Endring av oppdragets gjennomføringsdato regnes som kansellering.

6.
Filament AS bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor utleiers kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, terror, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur og brann.

7.
Kunde plikter å dekke reise, kost og losji under hele oppdragets varighet. Dette inkluderer også reise fra egen bopel til venue eller avreisested (typisk flytog eller kollektivtrafikk).

8.
Økonomiske utlegg i forbindelse med et oppdrag, utover det som er avtalt, vil bli viderefakturert kunden, med 10% påslag.

9.
Arbeid utover det som er å anse som designers normalansvar og tid, vil bli fakturert som tillegg etter nærmere avtale. Eks: kjøring, turnéledelse, post-produksjon, etc.

10.
Reisedager faktureres med 50% av avtalt honorar, dersom ikke annet er avtalt.
Hjemreisedag telles som en reisedag dersom ikke designer er i Oslo sentrum innen 12:00.
Et tillegg tilkommer dersom designer ikke er tilbake i Oslo sentrum innen 17:00.
Vi presiserer at en reisedag ikke kan starte med mindre enn 8 timers hvile etter endt oppdrag/konsert.

11.
Rettigheter til design tilfaller Filament AS med mindre annet er avtalt.

12.
Filament AS tar ikke ansvar for sikkerhet rundt festeanordninger, vektberegninger eller annen fysisk og materiell skade som eventuelt kan oppstå der Filament AS leverer sine design-tjenester. Kunden plikter til enhver tid å sette seg inn i og oppfylle alle gjeldene lovverk, krav og andre sikkerhetsfaktorer relatert til produksjoner Filament AS har leveranse til.

13.
I tilfeller der Filament AS og kunde inngår en avtale om leveranse over flere år, har Filament AS rett til å indeksregulere priser fortløpende hvert år.

14.
Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende. Avtalen kan kun endres eller sies opp etter samtykke med Filament AS.

15.
Filament AS skal kunne benytte dokumentasjon og bilder fra produksjoner til interndokumentasjon og markedsføring.


Sist oppdatert 16.12.2022

Filament 2024